psychikon & perix

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Section Blog ΤΟΥΡΛΟΥ-ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟ "ΔΩΡΟΝ"

ΤΟ "ΔΩΡΟΝ"

E-mail Εκτύπωση PDF

alt

Τα νέα είναι ευχάριστα: Έρχονται - τι έρχονται δηλαδή, ήρθαν - καλύτερες μέρες και όποιος
το αρνείται είναι ανθέλλην, ίνα μη είπω κατιτίς
το χειρότερον.
Φέτος το δώρον των Χριστουγέννων θα είναι ενισχυμένον και με παροχήν εις είδος.
Εις όλους τους εργαζομένους του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέως θα χορηγηθεί από έν τριγωνάκι, με το οποίον μεμονωμένως
ή ομαδικώς θα δύνανται να άδουν τα κάλανδα, αποκομίζοντες ένα σεβαστόν ποσόν, το οποίον θα είναι παντελώς αφορολόγητον.
Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι πλην των καλάνδων των Χριστουγέννων έχομεν και εκείνα της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, ευκόλως διαπιστώνομεν ότι η περικοπή του 13ου μισθού αποτελεί πλέον θλιβερόν επιχείρημα εις τα χείλη των εκτός τόπου και χρόνου οργίλων οπαδών της Ν.Δ. και των παραφυάδων της, οίτινες επιμένουν να φωνασκούν άνευ υπάρχοντος λόγου και δη παραφώνως.

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου,
εις συνέντευξίν της προς τα ΜΜΕ εις το κατάμεστον κόσμου Μέγαρον Μουσικής, εις την αίθουσαν των Φίλων της Μουσικής ειδικώς παραχωρηθείσαν ατελώς δια την περίπτωσιν, ανέλυσεν την σημασίαν της εορταστικής ταύτης παροχής, η οποία δρομολογεί την απαρχήν της ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας, καθ΄όσον δίδει λύσεις εις πολλά χρονίζοντα προβλήματα.

Ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου ευχαρίστησεν την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καν Έφην Αχτσιόγλου δια την πρωτοβουλίαν ταύτην, ήτις δίδει λύσιν κατά τρόπον μελωδικόν εις το πρόβλημα της ρευστότητος της αγοράς, ιδιαίτατα κατά την περίοδον των εορτών.

Εάν, έτι και υπό τας δυσμενεστέρας καιρικάς συνθήκας, πλην των εργαζομένων του ευρυτέρου δημοσίου και ιδιωτικού τομέως, τουλάχιστον 3400000 συνταξιούχοι θα πούν τα κάλανδα ποιούντες χρήσιν του ευεργετικού τούτου μέτρου, αλλά και το γεγονός ότι τουλάχιστον 2500000 άεργοι ή μερικώς απασχολούμενοι θα τους μιμηθούν και αν υπολογισθεί ότι έκαστος θα εργασθεί προς τούτο 3 εργασίμους ημέρας επί 8ωρον και ότι θα εκτελέσει τα ευκτήρια ταύτα άσματα δεκάκις ανά ώρα και αν υπολογισθεί ότι η μέση απόδοσις εκάστης εκτελέσεως είναι της τάξεως των 2 €, ευκόλως αντιλαμβάνεταί τις, ως και ο πλέον κακόπιστος και αναμφιβόλως οπαδός της Ν.Δ. ότι η επί πλέον ενίσχυσις της ρευστότητος θα είναι της τάξεως των 240.000.000 € !!!, κάτι
το οποίον δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον κατά τα τελευταία 8 έτη, ότε ήρξατο η κρίσις", είπεν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου, ενώ δεν παρέλειψεν
να τονίσει ότι η δυνατότης εφαρμογής του μέτρου τούτου, αποτελεί αποτέλεσμα σκληροτάτης διαπραγματεύσεως μεταξύ Κυβερνήσεως - Θεσμών, οίτινες μόλις και μετά βίας είχον δεχθεί την εφαρμογήν
του δια τα κάλανδα των Χριστουγέννων, αποκλείοντας παντελώς εκείνα της Πρωτοχρονιάς, άμα και
των Θεοφανείων !!!

Ερωτηθείσα η κα υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου, εάν υπάρχει επάρκεια τριγώνων εις την αγοράν δια τον εξοπλισμόν των ενδιαφερομένων αοιδών, είπεν ότι έχει την βεβαίωσιν του βιομηχανικού επιμελητηρίου ότι τα αποθέματα υπεραρκούν και διευκρίνισεν
ότι άπαντα τα τριγωνάκια είναι ελληνικής παραγωγής και θεωρούνται ως τα καλύτερα και πλέον εύηχα
της παγκοσμίου αγοράς, ήτις προσφάτως εξεδήλωσε έντονον ενδιαφέρον δι' εισαγωγάς.

Η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει εις τας 12,1', της 23ης Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρούται την 24.00 (ώρα Ελλάδος), της 6ης Ιανουαρίου 2019 (σχετική δημοσίευσις εις το φύλλον 2018/11 Β της εφημερίδος της Κυβερνήσεως) ανέφερεν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου και αφού ευχαρίστησεν τους παρευρισκομένους, ηυχήθη εις άπαντας "Έτη Πολλά και Περαστικά".


{jcomments off}

 

Κράτα το

Κράτα το